TOR BROWSER HAKYNDA

Tor Browser gizlinligiňizi we anonimligiňizi goramak üçin näme edip biljekdigiňizi öwreniň

GÖÇÜRIP ALYNÝAR

Tor Browser nädip göçürip almaly

GURNAMAK

Tor Browser gurmak

ILKINJI GEZEK TOR BROWSER IŞLETMEK

Tor Browser ilkinji gezek nähili ulanmalydygyny öwreniň

ANTI-FINGERPRINTING

How Tor Browser mitigates browser fingerprinting

PÄSGELÇILIGI GEÇMEK

Tor network petiklenen bolsa näme etmeli

KÖPRILER

Obfs4 ýaly dakylýan daşaýjylaryň köpüsi “köpri” releýlerden peýdalanýarlar

ŞAHSYÝETLERI DOLANDYRMAK

Tor Browser-de şahsyýeti anyklaýan maglumatlary nädip dolandyrmalydygyny öwreniň

ONION HYZMATLARY

Diňe Tor arkaly ulanyp bolýan hyzmatlar

HOWPSUZ BAGLANYŞYKLAR

Tor Browser we HTTPS ulanyp maglumatlaryňyzy nädip goramalydygyny öwreniň

HOWPSUZLYK GURAMALARY

Howpsuzlyk we peýdalylyk üçin Tor Browser sazlamak

NÄSAZLYKLARY DÜZELTMEK

What to do if Tor Browser is not working

TÄZELEÝÄR

Tor Browser nädip täzelemeli

PLUGINLER, GOŞMAÇALAR WE JAVASCRIPT

Tor Browser goşmaçalary, pluginleri we JavaScript skriptlerini nädip ulanmaly

AÝYRMAK

Tor Browser ulgamyňyzdan nädip aýyrmaly

MOBIL ÜÇIN TOR

Mobil telefony üçin Tor hakda öwreniň

BELLI MESELELER

Belli Meseleler

TOR BROWSER GÖÇME ET

Tor Browser göçme mediýa nädip gurmaly

GOLDAW

Nädip kömek alyp bilerin, kemçilikleri ýa-da pikirleri habar berip bilerin